Lover og rettigheter

Bilde6

Lover og rettigheter

Ytringsfrihet er friheten til å formidle tanker, meninger eller informasjon uten innblanding fra myndighetene, og regnes som helt nødvendig i et demokratisk samfunn.

Å publisere tekst, film eller bilde på Internett er som hovedregel beskyttet av ytringsfriheten, også i tilfeller der det som publiseres oppleves som provoserende eller støtende.

Ytringsfrihet innebærer imidlertid ikke at det er lov å «si alt på Internett». Ytringsfriheten kan begrenses når den svekker en annens personvern eller når den for eksempel fremstår truende, rasistisk, krenkende eller pornografisk.

Lovgivning:

 • Grunnloven § 100
 • EMK artikkel 10

Personvern

Personvern handler om retten til å få ha sitt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat.

Alle som publiserer personopplysninger på nett (det vil si opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson) må forholde seg til personopplysningsloven. Dette gjelder også når publiseringen skjer på en hjemmeside eller blogg. Hovedregelen er at ingen kan publisere personopplysninger uten frivillig, informert og uttrykkelig samtykke fra den opplysningene gjelder, og at de opplysningene som publiseres skal være korrekte og oppdaterte. Et samtykke kan på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake.

Dersom det publiseres personopplysninger utelukkende for «kunstneriske, litterære eller journalistiske, herunder opinionsdannende, formål» gjelder ikke regelen om samtykke.

Lovgivning:

 • Personopplysningsloven § 7 (forholdet til ytringsfrihet)
 • Personopplysningsloven § 8 (vilkår for å behandle personopplysninger)
 • Personopplysningsloven § 11 (krav til behandling av personopplysninger)
 • Personopplysningsloven § 18 (rett til innsyn)

Bilder på nett

Selv om Internett har gjort det mulig å dele bilder med en hel verden ved hjelp av et enkelt tastetrykk, er det fortsatt regler for hva som er lov å publisere.

Enhver som publiserer bilder på nettet må forholde seg til personopplysningslovens og åndsverklovens bestemmelser. Det innebærer at man ikke kan publisere et bilde av en person uten samtykke av den avbildede. Det er den som har publisert bildene som eventuelt må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig foreligger.

Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog, eller hendelser som har allmenn interesse.

Lovgivning:

 • Åndsverkloven § 45c
 • Personopplysningsloven § 8 (vilkår for å behandle personopplysninger)

Ærekrenkelser

Å fremsette usanne påstander om andre på Internett er straffbart. Noen former for ærekrenkelser det ikke gir mening å finne ut om er sant eller usant (skjellsord), vil også kunne være straffbare. Det er imidlertid lite rettspraksis på det området.

Lovgivning:

 • Straffelovens § 246 og § 247

Krenkelser mot privatlivets fred

Å spre opplysninger om private eller huslige forhold, slik som bilder av naboens soverom, er straffbart. Det er også straffbart å krenke andres fred med hensynsløs oppførsel, for eksempel i form av nettsjikane.

Lovgivning:

 • Straffelovens § 390 og § 390a

Trusler

Å true med en straffbar handling som kan føre til fengsel i mer enn seks måneder er straffbart. En forutsetning er at trusselen er skikket til å fremkalle en alvorlig frykt.

Lovgivning:

 • Straffelovens § 227

Rasisme

Å fremsette ytringer som representerer en forhånelse av grupper av mennesker på grunn av rase, hudfarge, etnisk bakgrunn, leveform etc. er også straffbart etter straffeloven.

Lovgivning:

 • Straffeloven § 135a

Seksuelle overgrep mot barn

Besittelse og spredning av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn, er straffbart. Med barn menes her personer som er eller fremstår som under 18 år.

Lovgivning:

 • Straffelovens § 204a

Barnelokking (”grooming”)

Våren 2007 fikk man en paragraf i straffeloven som beskytter barn mot seksuelle overgrep ved at barnelokking (såkalt ”grooming”) forbys. Barnelokking vil si at en voksen person bygger opp et tillitsforhold til et barn, typisk via chatte-kanaler på Internett, med tanke på senere å begå overgrep mot barnet.

Lovgivning:

 • Straffelovens § 201a

Identitetskrenkelse

Det er straffbart å bruke en annen persons identitet eller å gi seg ut for å være en annen person, f.eks. ved å opprette en falsk profil på Internett. 10. desember 2010 trådde i kraft en ny bestemmelse i straffeloven om identitetskrenkelse. Overtrer man denne kan man straffes med fengsel i inntil to år.

Lovgivning:

 • Straffelovens § 190a

Kilde: slettmeg.no